Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení dědictví. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.


KTERÁ DĚDICTVÍ PROJEDNÁVÁME

Na základě rozvrhu práce stanoveného předsedkyní Krajského soudu v Praze projednává naše kancelář dědictví po občanech, kteří měli trvalé bydliště v obcích Běloky, Blevice, Buštěhrad, Cvrčovice, Dolany, Dřetonice, Hostouň, Hřebeč, Netřeby, Koleč, Mozolín, Týnec, Libochovičky, Lidice, Makotřasy, Neuměřice, Olovnice, Otvovice, Slatina, Stehelčeves, Třebusice, Zájezd, Bůhzdař, Zákolany, Kováry, Trněný Újezd, Zvoleněves a ve městě Kladně, kde k úmrtí došlo od 19. do 24. dne v každém měsíci kalendářního roku.
PRŮBĚH ŘÍZENÍ

1) předběžné šetření
Řízení zahajuje Okresní soud v Kladně na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Po přidělení spisu notáři probíhá nejprve předběžné šetření, ke kterému je nejčastěji předvolán vypravitel pohřbu nebo některý z blízkých příbuzných, který by měl notáři poskytnout základní informace o rodinných a majetkových poměrech zůstavitele.

K předběžnému šetření je vhodné donést zejména:
- závěť zůstavitele, případně listinu o vydědění,
- oddací list zůstavitele,
- informace o manželu, partneru a potomcích zůstavitele (datum narození, rodné číslo, přesné adresy), event. i o dalších příbuzných,
- doklady o majetku zůstavitele - informace o nemovitostech (byt, dům, pozemek), bankovních účtech, vkladních knížkách, stavebních spořeních, pojistných smlouvách, automobilech (předložit velký technický průkaz), akciích, autorských právech, zbraních, živnostenských listech, obchodních podílech atd.,
- doklady o zaplacení pohřebních nákladů.

2) zjišťování majetku
Po předběžném šetření probíhá zjišťování majetku zůstavitele. Notář rozesílá dopisy na subjekty zmíněné u předběžného šetření za účelem zjištění majetku zůstavitele a jeho hodnoty. Ke zjištění hodnoty nemovitostí vyžadujeme vyjádření lokální realitní kanceláře o tržní (obvyklé) ceně nemovitosti s fotografií nemovitosti. Znalecký posudek vyžadujeme pouze výjimečně – např. pro zjištění ceny porostů na lesních pozemcích.

3) jednání
Po zjištění veškerého majetku proběhne jednání ve věci, na kterém dědicové uzavírají dohodu ohledně rozdělení dědictví. V případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo jen majetek nepatrné hodnoty je řízení zastaveno a k jednání nedochází.

4) vydání usnesení
Řízení o dědictví je skončeno vydáním usnesení, které vydává notář obvykle při samotném jednání, kde se dědici mohou vzdát práva na odvolání a odcházejí pak od jednání s notářem s usnesením, na kterém je vyznačena doložka právní moci. Vyznačení právní moci na usnesení je nutné pro uplatnění práv dědiců – např. při zrušení účtu zůstavitele.

5) realizace
Pokud byly předmětem dědictví nemovitosti, zasílá notář pravomocné usnesení příslušnému katastrálnímu pracovišti. Dědici tak nemusí sami kontaktovat katastrální úřad kontaktovat. Dědici naopak musí sami navštívit bankovní ústavy a další instituce, kde měl zůstavitel nějaké prostředky a tyto si na základě pravomocného usnesení vyžádat.
ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře za projednání dědictví je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif); paragrafy 11-14.

Dědicové hradí vyhláškou určenou odměnu notáře, dále jeho hotové výdaje (poštovné, hovorné, lustrace závětí, znalečné apod.) a 21 % DPH.